Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Alimenty

Alimenty

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu alimentów na rzecz dzieci, małżonków, dziadków, wnuków czy rodzeństwa.

Nieuchronną konsekwencją rozwodu i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z byłych małżonków jest obowiązek uiszczania alimentów na rzecz małoletniego lub uczącego się dziecka, przez drugiego z małżonków.

Mimo, iż z reguły sąd orzeka o tym w wyroku rozwodowym, to już po kilku miesiącach może dojść do zmian stanu faktycznego, uzasadniających konieczność zmiany orzeczenia sądowego wydanego w tym zakresie.

Alimenty – komu przysługują?

Alimenty mogą przysługiwać również w stosunkach pomiędzy małżonkami. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające małżonkowi, który uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Jeżeli rozwód powoduje, że małżonek (taki, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia) popada w niedostatek, może on żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi małżonek, którego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu na skutek orzeczenia rozwodu, może żądać alimentów, choćby nie popadł w niedostatek. Alimenty mogą być również przyznane od dziadków, wnuków, czy od rodzeństwa.

Nasza Kancelaria zapewnia całkowite wsparcie na każdym etapie procesu, zarówno wtedy, gdy trzeba uzyskać alimenty, jak i w sprawach, w których trzeba się przed żądaniem alimentów bronić.

Alimenty

Zakres pomocy w zakresie ustalania alimentów

ikonka

pełne wsparcie prawne podczas sprawy o alimenty

ikonka

porady prawne w zakresie alimentów

ikonka

sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

ikonka

pomoc w egzekwowaniu przyznanych alimentów

ikonka

sporządzanie wniosków  w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny

ikonka

udział w negocjacjach prowadzących do zawarcia ugody pozasądowej a w razie potrzeby także wsparcie przed notariuszem i mediatorem

ikonka

przygotowywanie pozwów o alimenty oraz odpowiedzi na takie pozwy, wraz z reprezentacją Klientów w procesie

Alimenty – wsparcie od Kancelarii Adwokackiej Izabeli Łebko-Mazur

W przypadku konieczności ustalenia, zmiany lub uchylenia alimentów, ważne jest zrozumienie procesu prawnego oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. Kancelaria Adwokacka Izabeli Łebko-Mazur specjalizuje się w sprawach alimentacyjnych i oferuje wsparcie w tym trudnym czasie. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący ustalania i składania pozew o alimenty:

Krok 1: Konsultacja z adwokatem specjalizującym się w alimentach

Ważnym pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w sprawach o alimenty. W Kancelarii Adwokackiej Izabeli Łebko-Mazur oferujemy indywidualne konsultacje, w trakcie których omawiamy Twoją sytuację i doradzamy w sprawach związanych z alimentami.

Krok 2: Pozew o ustalenie alimentów

Jeśli chcesz uzyskać ustalenie alimentów na dziecko, należy złożyć wniosek sądowy lub zawrzeć umowę z drugim rodzicem, jeśli jest to możliwe. W przypadku trudności w osiągnięciu porozumienia, pozew o alimenty może być wyłącznie wniesiony do sądu rodzinnego – sądu rejonowego ustalanego według miejsca zamieszkania dziecka.

Krok 3: Analiza dochodów i wydatków

W procesie ustalania alimentów, istotne jest zebranie informacji dotyczących dochodów oraz wydatków obu stron. Sąd uwzględnia zarówno możliwości finansowe płacącego, jak i potrzeby dziecka lub osoby uprawnionej do alimentów. Pozew o alimenty lub tego typu wniosek składany w ramach procesu o rozwód należy należycie uzasadnić. Należy się do tego należycie przygotować i rzetelnie opisać sprawę. Alimenty na dziecko wymagają przygotowania szerokiej dokumentacji, która wykaże rzetelnie koszty uprawnionego. Zatem jeśli ktoś nie wie jak to uczynić, winien skorzystać z porady prawnej u dobrego adwokata rodzinnego. 

Krok 4: Przeprowadzenie rozprawy sądowej

Jeśli strony nie osiągną porozumienia, sprawa trafia do sądu. Sąd przeprowadza rozprawę, bada dowody oraz uwzględnia okoliczności życiowe i finansowe obu stron, aby ustalić odpowiednią kwotę alimentów. Ten rodzic przy, którym jest ustalone miejsce zamieszkania dziecka ma prawo ubiegać się o alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

Krok 5: Ile wynoszą alimenty?

Kwota alimentów jest ustalana w oparciu o wytyczne ustawowe oraz indywidualne okoliczności uprawnionego.
W Polsce nie istnieją tzw. minimalne kwoty alimentów ustalone według zapisów ustawy. Wysokość aliantów zależy, od liczby dzieci, dochodu rodzica płacącego oraz kosztów utrzymania małoletniego. Kwoty te są bardzo różne w różnych sądach w całej Polsce.

Krok 6: Od kiedy płaci się alimenty i do kiedy ten obowiązek istnieje?

W polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym nie jest dokładnie określone „od kiedy i do kiedy” płaci się alimenty, ponieważ to zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb osób uprawnionych. Zamiast tego kodeks zawiera ogólne zasady i wytyczne dotyczące ustalania, zmiany i uchylenia alimentów.

Jakie są zasady dotyczące płacenia alimentów w Polsce?

Podstawowe zasady dotyczące płacenia alimentów w Polsce zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym obejmują:

Dzieci niepełnoletnie: Osoba zobowiązana do płacenia alimentów (najczęściej ojciec lub matka) jest zobowiązana płacić alimenty na dziecko niepełnoletnie. Płatności alimentacyjne trwają do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, jednak w pewnych sytuacjach, gdy dziecko kontynuuje naukę, płatności mogą trwać dłużej.

Dzieci pełnoletnie kontynuujące naukę: Jeśli dziecko pełnoletnie kontynuuje naukę w szkole lub na studiach, osoba zobowiązana do płacenia alimentów może być zobowiązana płacić je do zakończenia nauki. W tym przypadku, sąd może orzec dłuższy okres płatności alimentów.

Zmiana okoliczności: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje, że płatności alimentacyjne mogą ulec zmianie w razie zmiany okoliczności życiowych, finansowych lub zdrowotnych osoby zobowiązanej do płacenia lub osoby uprawnionej do alimentów. W takim przypadku można wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę kwoty alimentów.

Istnieją również sytuacje wyjątkowe, które mogą wpłynąć na zakończenie płatności alimentów, takie jak zawarcie małżeństwa przez dziecko, uzyskanie własnych dochodów przez dziecko lub zmiana statusu osoby uprawnionej (np. związek partnerski). W takich przypadkach, sąd może zadecydować o zakończeniu płatności alimentów.

Warto podkreślić, że każda sytuacja jest inna, a zasady dotyczące płacenia alimentów mogą być różne w zależności od indywidualnych okoliczności. W celu uzyskania dokładnych informacji i doradztwa dotyczącego konkretnego przypadku, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, takim jak Adwokat Izabela Łebko-Mazur, który może zapewnić dokładne informacje i wsparcie w tej kwestii.

Alimenty na dziecko – jakie są podstawowe zasady ich ustalania?

Ustalanie alimentów zgodnie z polskim Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym opiera się na kilku kluczowych zasadach, które mają na celu zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego wsparcia finansowego dla osób uprawnionych. Oto podstawowe zasady ustalania alimentów:

  • Dobro Dziecka na pierwszym miejscu:

Priorytetem przy ustalaniu alimentów jest dobro dziecka. Sąd zawsze bierze pod uwagę najlepsze interesy dziecka, a kwota alimentów ma zapewnić mu odpowiednią opiekę, edukację i wsparcie finansowe.

  • Proporcjonalność do dochodów:

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada obowiązek płacenia alimentów na osobę, która ma dostateczne środki finansowe, aby wesprzeć osobę uprawnioną. Alimenty powinny być proporcjonalne do dochodów płacącego, co oznacza, że osoba o wyższych dochodach będzie zobowiązana do płacenia wyższej kwoty. Jeśli osoba uprawniona do alimentów (zwykle jest to opiekun dziecka) jest w stanie pracować lub ma możliwości podjęcia pracy, to sąd może wziąć to pod uwagę przy ustalaniu kwoty alimentów. Oznacza to, że możliwości zarobkowe osoby uprawnionej mogą wpływać na ostateczną kwotę alimentów.

Podczas ustalania alimentów, sąd bierze pod uwagę dochody obu rodziców. To oznacza, że jeśli obaj rodzice mają zarobki, to zarówno dochody matki, jak i ojca są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty alimentów.

  • Wydatki związane z dzieckiem:

Sąd bierze pod uwagę wydatki związane z dzieckiem, takie jak: koszty edukacji, opieki zdrowotnej, opieki nad dzieckiem, rekreacji, bieżące koszty życia, wyjazdy, ferie, wakacje i inne koszty indywidualnie ustalane uprawnionego.

  • Dochód związany z majątkiem:

Sąd może również brać pod uwagę dochody związane z majątkiem, np. z wynajmu nieruchomości, przy ustalaniu kwoty alimentów.

Sąd ma również obowiązek chronić przed ewentualnymi nadużyciami lub ukrywaniem dochodów, które mogłyby wpłynąć na właściwe ustalenie kwoty alimentów.

Alimenty na żonę – jakie są zasady ich ustalania?

Ustalenie alimentów na żonę w trakcie procesu o rozwód z tytułu niedostatku jest oparte na przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Głównym celem ustalania alimentów w takim przypadku jest zapewnienie minimalnego wsparcia finansowego dla osoby uprawnionej w sytuacji, gdy występują trudności finansowe lub brak wystarczających środków do życia.

Oto podstawowe kroki i zasady, które są brane pod uwagę przy ustalaniu alimentów na żonę w trakcie procesu o rozwód z tytułu niedostatku:

  • Żądanie aliamntacji: Osoba ubiegająca się o alimenty (w tym przypadku żona) może złożyć wniosek do sądu w trakcie procesu o rozwód. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące potrzeb finansowych osoby ubiegającej się o alimenty oraz jej zdolności do samodzielnego utrzymania się.
  • Wykazanie niedostatku: W celu uzyskania alimentów z tytułu niedostatku, osoba ubiegająca się o alimenty musi wykazać, że nie posiada wystarczających środków do życia lub nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się po rozwodzie. To może obejmować przedstawienie dowodów dotyczących dochodów, wydatków, majątku i innych okoliczności finansowych.
  • Analiza dochodów i wydatków: Sąd będzie analizował dochody i wydatki osoby ubiegającej się o alimenty. Będzie badał, czy występuje istotny niedostatek finansowy oraz czy osoba nie ma możliwości samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb.
  • Obowiązek utrzymania: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje, że małżonek ma obowiązek wzajemnego wsparcia w miarę swoich możliwości. Jeśli żona nie jest w stanie zapewnić sobie samodzielnie wystarczających środków do życia, sąd może nakazać płacenie przez drugiego małżonka odpowiednich alimentów.

Sąd będzie uwzględniał właściwości majątkowe i finansowe obu stron oraz inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na możliwość płacenia i otrzymywania alimentów.

  • Proporcjonalność: Sąd ustalając kwotę alimentów, będzie dążył do zapewnienia uczciwego i proporcjonalnego wsparcia finansowego. Kwota alimentów powinna być dostosowana do potrzeb osoby uprawnionej i możliwości płacącego.
  • Zmiany w sytuacji: Jeśli okoliczności finansowe jednej ze stron ulegną zmianie po wydaniu wyroku rozwodowego, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o zmianę kwoty alimentów.

Warto zaznaczyć, że każdy przypadek jest indywidualny, a sąd indywidualnie analizuje okoliczności i potrzeby stron. Jeśli potrzebujesz dokładnych informacji dotyczących ustalania alimentów na żonę w trakcie procesu o rozwód  jak tez po wyroku zalecam skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem, aby uzyskać konkretne doradztwo zgodnie z obowiązującym prawem.

Dlatego też, w przypadku potrzeby ustalenia alimentów, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, takim jak Adwokat Izabela Łebko-Mazur, aby uzyskać dokładne doradztwo zgodnie z obowiązującym prawem.