Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Podział majątku

Podział majątku

Po rozwodzie możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku: podział majątku umowny i podział majątku sądowy.

Nasza Kancelaria jest gotowa zająć się wsparciem Państwa interesów w każdej sprawie o podział majątku.

Podziału majątku można również dokonać w trakcie trwania małżeństwa, kiedy małżonkowie posiadają ustrój rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkową można ustanowić przed zawarciem małżeństwa (tzw. intercyza małżeńską) lub w trakcie trwania małżeństwa.

Umowny podział majątku wspólnego

Do umownego podziału majątku wspólnego nie jest angażowany sąd. Małżonkowie na drodze wspólnie wypracowanego porozumienia podpisują umowę dotyczącą kwestii podziału całości majątku lub tylko jego części u notariusza.

Sądowy podział majątku wspólnego

W przypadku braku zgodności małżonków w kwestii podziału majątku wspólnego, mogą oni wystąpić na drogę sądową. Sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość majątku.

Jak możemy pomóc w zakresie ustalenia spraw majątkowych?

ikonka

kompleksowa obsługa prawna w zakresie podziału majątku

ikonka

profesjonalne przygotowanie spisu majątku do podziału

ikonka

przygotowanie przez kancelarię dokumentacji procesowej

ikonka

reprezentowanie Klientów przed sądem podczas rozpraw o podział majątku

ikonka

organizacja i udział w mediacjach w zakresie podziału majątku

ikonka

stanowiska procesowe w zakresie zniesienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (rozdzielność majątkową)

ikonka

porady prawne w zakresie ustalenia majątku wspólnego, majątku własnego i nakładów współmałżonków

ikonka

kontakt z notariuszem, weryfikacja i przygotowywanie aktu w przypadku zawarcia ugody o podział majątku poza sądem

ikonka

obsługa egzekucji zasądzonego podziału majątku

ikonka

przygotowanie i weryfikacja dokumentów istotnych do zawarcia umowy darowizny lub innego typu umów, jeśli obie strony wyrażą na nie zgodę

Podział majątku wspólnego po rozwodzie: krok po kroku

Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest istotnym aspektem procesu rozstania, który może wywołać wiele emocji i niejasności. W Kancelarii Adwokackiej Izabeli Łebko-Mazur wiemy, jak ważne jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w tym trudnym okresie. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący podziału majątku wspólnego po rozwodzie:

Krok 1: Konsultacja z adwokatem specjalizującym się w podziale majątku

Pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w sprawach związanych z podziałem majątku. W Kancelarii adwokackiej
Izabeli Łebko-Mazur oferujemy indywidualne konsultacje, podczas których omawiamy Twoją sytuację i doradzamy co do najkorzystniejszego podejścia do podziału majątku.

Krok 2: Określenie wartości majątku

Przed rozpoczęciem podziału, konieczne jest określenie wartości całego majątku wspólnego, który obejmuje mienie nabyte w trakcie małżeństwa. To może obejmować nieruchomości, majątek ruchomy, oszczędności, konta bankowe, inwestycje i inne aktywa.

Krok 3: Podział majątku a umowa o rozdzielności majątkowej

W przypadku, gdy małżonkowie posiadają umowę o rozdzielności majątkowej, może ona wpłynąć na proces podziału. Warto skonsultować się z adwokatem w celu zrozumienia, w jaki sposób umowa ta może wpłynąć na rozdział aktywów.

Krok 4: Określenie własności osobistej

W trakcie procesu podziału, ważne jest odróżnienie majątku wspólnego od majątku osobistego każdego z małżonków. Majątek osobisty to mienie, które było w posiadaniu przed małżeństwem lub które zostało otrzymane w spadku lub darowiźnie.

Krok 5: Rozważenie wpływu zdrady na podział majątku wspólnego

Zdrada jednego z małżonków nie jest bezpośrednio uwzględniana w podziale majątku. Jednakże, w niektórych przypadkach, zachowanie jednego z małżonków może mieć wpływ na decyzje sądu dotyczące opieki nad dziećmi lub ewentualnych odszkodowań w ramach podziału majątku i ustalenia w tym zakresie nierównych udziałów z uwagi na czynieniem uszczerbku w majątku wspólnym poprzez jego trwonienie, hazard, pijaństwo czy innego rodzaju uzależnienia.

Krok 6: Negocjacje lub sądowy podział majątku

Po określeniu wartości i własności majątku oraz konsultacji z prawnikiem, można podjąć próbę negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia co do podziału. W przypadku braku porozumienia, sprawa trafia do sądu rejonowego, który podejmuje decyzje dotyczące podziału majątku.

Podział majątku – po zawarciu małżeństwa – co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego z chwilą zawarcia małżeństwa między dwoma osobami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że rzeczy nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jedno z nich wchodzą z mocy prawa w skład majątku wspólnego. Zalicza się do nich m.in.:

 • wynagrodzenie z tytułu umów o pracę,
 • wynagrodzenie umów cywilnoprawnych
 • wynagrodzenie z działalności gospodarczej,
 • nieruchomości i ruchomości,
 • czynsz za wynajmowane mieszkanie, dom, lokal itp.,
 • środki zgromadzone w funduszach emerytalnych,

I tutaj zawsze pada pytanie jak dokonać podział majątku wspólnego. Należy pamiętać, że każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty
(zawsze on jest, nawet ten minimalny), który nie jest zaliczany do wspólności majątkowej tj. majątku wspólnego. Co w nim się może znajdować ? Do majątku osobistego możemy zaliczyć wszystko to o czym mowa powyżej.Można też do niego zaliczyć  spadek, przedmioty osobistego użytku (np. ubrania), prawa autorskie, wierzytelności z tytułu działalności zarobkowej.

Rozróżnienie na majątek wspólny i osobisty jest istotne dla podziału majątku wspólnego, ponieważ po ustaniu małżeństwa ustaje także wspólność majątkowa. Żaden z małżonków nie jest upoważniony do roszczenia sobie  praw do przedmiotów należących do majątku osobistego drugiego z nich. Należy pamiętać, że podział majątku po rozwodzie dotyka tylko majątek objęty wspólnością ustawowa tj. majątek wspólny, jaki powstał po zawarciu małżeństwa. Podział majątku po rozwodzie nie dotyczy majątku osobistego.
Często jest tak, że Klienci nie mają wiedzy co stanowi majątek wspólny i nie raz bywa tak, że uważają się za solidnie uposażonych a rzeczywistość jest odmienna.

Podział majątku po rozwodzie, majątku wspólnego wygląda inaczej, jeśli małżonkowie zawarli intercyzę.

Co to jest intercyza?

Wspólnota majątkowa ustawowa to nie jedyna opcja dla małżonków. Niektóre pary decydują się na zawarcie odrębnej  umowy majątkowej małżeńskiej, potocznie zwanej intercyzą. Wówczas wspólność majątkowa małżeńska jaka by powstała po zwarciu małżeństwa doznaje pewnych zmian. Wówczas możemy mieć  do czynienia ze  wspólnością majątkową  rozszerzoną, ograniczoną lub całkowicie odrzuconą na rzecz rozdzielności majątkowej.

Intercyzę podpisuje się w formie aktu notarialnego przed lub po zawarciu małżeństwa. Bywają sytuacje, choć jest to w pewnym sensie rzadkością, że małżonkowie w trakcie trwania wspólności majątkowej  decydują się dla pewnych czynności majątkowych wprowadzić czasową rozdzielność majątkową. Wymagana jest do tego obopólna zgoda małżonków w sprawie ustalonego ustroju majątkowego. Podział majątku po rozwodzie przy występowaniu Intercyzy stałej lub ograniczającej wspólność co do pewnych okresów trwania  małżeństwa jest możliwy ale z uwagi na ten, że tak napiszę poszatkowany czas nieco trudniejszy.

Umowę o rozdzielności majątkowej można zmienić lub rozwiązać w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli zostanie rozwiązana, między małżonkami automatycznie powstaje ustawowa wspólność małżeńska, chyba że strony postanowią inaczej.

Podział majątku po rozwodzie – dobry adwokat Warszawa

Podział majątku w Warszawie może być przeprowadzony z pomocą Kancelarii Łebko-Mazur i Adwokaci, która zajmuje się szeroko pojętym prawem rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwodów. Wspólny majątek można podzielić:

 • przed rozwodem – na drodze porozumienia małżonków,
 • w trakcie rozwodu – w ramach postępowania o rozwód, gdy się nie przedłuży sprawy o rozwiązanie małżeństwa (małżonkowie zgodni, co do składu, wartości i sposobu podziału majątku wspólnego),
 • po orzeczeniu rozwodu – przed sądem lub notariuszem.

Podział majątku po rozwodzie, w trakcie rozwodu – negocjacje rozwodowe Warszawa

Mediacje to jedna z wielu funkcji jakie pełni dobry adwokat. Mediacje pomiędzy małżonkami winny przebiegać w atmosferze zrozumienia i poszanowania drugiej strony. Dzięki nim oboje mogą oszczędzić dużo czasu i stresu. Podział majątku po rozwodzie, podczas rozprawy sądowej nie jest najprzyjemniejszym doświadczeniem, a co więcej – często bardzo długo trwa.

Adwokat podczas negocjacji okołorozwodowych zapewnia małżonkom wsparcie przy ustalaniu podziału majątku wspólnego, przy określeniu, co wchodzi w zakres majątku wspólnego (a nie majątku osobistego), jak określić wartość składników majątku i jak sprawiedliwie dokonać podziału poprzez odnalezienie kompromisów. Takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim na oszczędzenie czasu, uniknięcie dodatkowych wizyt w sądzie, ponadto umożliwia uniknięcie wyższej opłaty sądowej,  kosztów związanych z opinią biegłego, którego sąd powołuje do wycenienia niektórych elementów majątku

Sądowy podział majątku

Gdy porozumienie małżonków nie jest możliwe, sprawa trafia do sądu, który dzieli majątek. Postępowanie o podział majątku jest długotrwałą procedurą, ponieważ sąd wysłuchuje strony, świadków, bada dokumenty, przy określaniu  wartości majątku opiera się na dokładnych obliczeniach wykonanych przez biegłych. Majątek nie zawsze musi zostać podzielony równo między oboje małżonków. Jeśli jeden z małżonków wyraża taki zamiar, powinien wnieść do sądu wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Sąd bierze wówczas pod uwagę przyczynienie się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego m.in. poprzez pracę, wkład w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego lub np. trwonienie majątku przez jednego z małżonków. Informacje na ten temat można uzyskać z zeznań świadków oraz z dowodów, które są rozpatrywane na rozprawie (lub rozprawach).

Adwokat może uczestniczyć nie tylko w negocjacjach przedmałżeńskich (które są znacznie lepszym sposobem na rozwiązanie kwestii finansowych), ale także w podziale majątku wspólnego w sądzie. Klient Kancelarii otrzymuje wówczas pomoc w gromadzeniu dowodów, adwokat przygotowuje wszystkie pisma procesowe i bierze udział w rozprawach sądowych, na których reprezentuje klienta i jego interesy.

Jak wygrać podział majątku?

W procesie podziału majątku nie chodzi o wygranie lub przegranie, ale o osiągnięcie sprawiedliwego i zrównoważonego porozumienia. Doświadczony adwokat pomoże Ci w zrozumieniu Twoich praw i możliwości oraz skutecznie reprezentować Twoje interesy w negocjacjach lub przed sądem.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie podziału majątku po rozwodzie, Kancelaria Adwokacka Izabeli Łebko-Mazur jest gotowa pomóc Ci w tej trudnej kwestii. Z naszym doświadczeniem i profesjonalizmem, możemy wspólnie pracować nad osiągnięciem optymalnych rezultatów w procesie podziału majątku.

Podział majątku – dodatkowe informacje

Wraz z zawarciem małżeństwa, o ile małżonkowie nie podpiszą intercyzy powstaje między nimi wspólność majątkowa małżeńska. Ze wspólności tej wynika, że wszystkie dobra takie jak: zarobki, oszczędności, nabywane w trakcie trwania małżeństwa, ruchomości i nieruchomości lub też inne dochody stają się własnością obojga małżonków. Wraz z rozwodem następuje podział składników majątkowych co zazwyczaj jest wysoce skomplikowaną operacją. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym można podzielić składniki majątku małżonków, na te które są objęte wspólnością ustawową małżeńską i te, które stanowią majątek osobisty każdego z małżonków.

W skład majątku wspólnego wchodzą (art. 31. krio):

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym (art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887)).

W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą ( art. 33 krio):

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista),
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Realizacja tych wierzytelności przez pobranie wynagrodzenia, czy też przez uzyskanie kwot należnych z tytułu działalności zarobkowej stanowi przesłankę wejścia otrzymanych przedmiotów do majątku wspólnego,
 • przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Reasumując, można generalnie stwierdzić, że na majątek wspólny składa się wszystko to, co nie wchodzi w skład majątku osobistego.

W trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nie można dokonać podziału majątku, chyba że ustanowi się rozdzielność majątkową. Rozdzielność majątkową możemy ustanowić  między sobą w drodze porozumienia przed notariuszem i wówczas ustalamy ją na dzień jej dokonania lub w razie zaistnienia sporu w drodze procesu przed sądem zwłaszcza kiedy żądamy ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż jej zgłoszenie.