Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Kontakty z dziećmi

Kontakty z dziećmi

Kontakty z dzieckiem – od czego zależą, jakie są zasady ich przyznawania, kto ma do nich prawo, czy powinny być w miejscu zamieszkania matki lub zamieszkania ojca, czy mogą być z osobami trzecimi, i co jest dobre dla dziecka – są to kwestie najważniejsze a zarazem najtrudniejsze w całym procesie opiekuńczym.

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Pomagamy sporządzić wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, udzielamy porad prawnych w tym zakresie, a także występujemy w roli pełnomocników w trakcie trwania sprawy sądowej.

Wspieramy kompleksowo również w sprawach o ograniczenie czy rozszerzenie kontaktów z dzieckiem.

Sąd może ograniczyć kontakty m.in. poprzez nakazanie spotykania się tylko w obecności drugiego z rodziców, przy udziale kuratora, poprzez zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu czy poprzez zezwolenie tylko na określone sposoby porozumiewania się na odległość.

Jako kancelaria prawna podejmujemy się również spraw z zakresu zakazu kontaktów z dzieckiem.

O zakaz kontaktów z dzieckiem można wnioskować do sądu, gdy rodzic zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dziecka, ale także w sytuacjach, gdy wpływa na nie demoralizująco.

Kontakty z dzieckiem to prawo każdego rodzica. Mama i tata dają dziecku to, co jest  dla niego najlepsze, jeśli tylko nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. Brak kontaktów wpływa demoralizująco na psychikę dziecka, które staje się wówczas nieufne, mało pewne siebie i popada w konflikt lojalnościowy z drugim rodzicem. Nasza Kancelaria wiedzą i doświadczeniem  wspomaga rodziców w tej trudnej materii, tak aby w zgodzie z samym sobą i dobrem dziecka zapewnić mu jak najlepszy czas na dorastanie i rozwój. Dzieci są naszą radością i dumą. W ich oczach widzimy swój świat i cel naszego życia. Dla dzieci jesteśmy wzorem do naśladowania, który będą się starały powtórzyć na swojej własnej ścieżce życia.  

Kontakty z dziećmi

Zakres usług kancelarii w sprawach kontaktów z dziećmi

ikonka

doradztwo prawne w zakresie kontaktów z dziećmi, ustalanie planu kontaktów z podziałem na konkretne dni

ikonka

sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania

ikonka

sporządzanie wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o uregulowanie,  rozszerzenie, ograniczenie i pozbawienie kontaktów z dziećmi

ikonka

reprezentacja w postępowaniu sądowym przez adwokata

ikonka

negocjacje w sprawach uregulowania kontaktów, mediacje sądowe i pozasądowe

ikonka

pomoc w egzekucji kontaktów z dziećmi

W Polsce kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub separacji rodziców regulowane są przede wszystkim przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz zasady wynikające z orzeczeń sądowych. Istnieją ogólne wytyczne i standardy, które są brane pod uwagę przy ustalaniu kontaktów z dziećmi, z myślą o ich najlepszym interesie. Oto kilka kluczowych zasad i kwestii dotyczących kontaktów z dzieckiem:

  1. Najważniejszym kryterium jest dobro dziecka: Przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem najważniejsze jest jego dobro i interes. Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym wiek dziecka, jego potrzeby, zdolności rozwojowe oraz ewentualne obciążenia emocjonalne związane z sytuacją rodziców.
  2. Współpraca rodziców: Zachęca się rodziców do współpracy i uzgadniania harmonogramu kontaktów w sposób, który uwzględnia najlepsze interesy dziecka. Porozumienie między rodzicami jest zawsze najwyżej preferowane.
  3. Orzeczenie sądowe: W przypadku, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem, sąd może wydać orzeczenie ustalające harmonogram kontaktów. Sąd zazwyczaj podejmuje decyzje zgodnie z zasadą równości rodziców i stara się zapewnić dziecku kontakt zarówno z matką, jak i ojcem.
  4. Miejsce kontaktów (kontakty z dzieckiem w miejscu zamieszkania matki, kontakty ojca z dzieckiem lub inne miejsce): Kontakt z dzieckiem zazwyczaj odbywa się w miejscu zamieszkania rodzica, u którego dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania. Jednak sąd może zadecydować o innym miejscu, jeśli uzna to za bardziej odpowiednie w interesie dziecka. Zakres tych kontaktów zawsze jest ważny dla naszego dziecka. Każde dziecko chce mieć mamę i tatę to jego prawo. To jak zostanie uregulowany zakres kontaktów zależy od rodziców i zawsze sposób ich regulacji winien odnosić się do dobra dziecka. 
  5. Kontakty z dzieckiem a osoby trzecie: Dziecko ma również prawo do kontaktów z innymi osobami trzecimi, takimi jak dziadkowie czy inni krewni, o ile te kontakty są w jego najlepszym interesie. Jeśli nie ma porozumienia między rodzicami w tej sprawie, sąd może ustalić zasady kontaktów z osobami trzecimi.
  6. Modyfikacja orzeczenia: Orzeczenia sądowe w sprawie kontaktów z dzieckiem mogą być modyfikowane w razie zmiany okoliczności. Jeśli którykolwiek z rodziców lub dziecko zmieni sytuację, np. zmieni miejsce zamieszkania, to można wnioskować o zmianę orzeczenia.

Dobre kontakty z dzieckiem wymagają współpracy i komunikacji między rodzicami oraz skupienia na potrzebach i dobru dziecka. Rozstrzygające jest, aby kontakt był bezpieczny, stabilny i odpowiednio dostosowany do wieku i potrzeb dziecka.

Łebko-Mazur i Adwokaci to prawnicy, którzy nieustannie, przez lata świadczą pomoc prawną z szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Poprzez porady prawne, opinie, stanowiska doradzają i służą pomocą na każdym etapie spraw swoich Klientów. Cechuje ich wyrozumiałość, rzetelność, doświadczenie i wrażliwość na dobro dziecka i ich opiekunów. Mają szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji, mediacji czy reprezentacji stron przed Sądem.
Celem reprezentacji podpisuje się umowę do prowadzenia konkretnej sprawy i pełnomocnictwa dla adwokata. Nasi Klienci zawsze cenią sobie wysokie zaangażowanie i kontakt w zakresie prowadzonych dla nich spraw. Kancelaria na każdym etapie postępowania informuje i kontaktuje się co do podejmowanych czynności. Wedle zasady nie ma nic o mnie, beze mnie działamy tak aby interes Mocodawcy był należycie reprezentowany i zgodny z jego wolą.