Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dziećmi

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub separacji – od czego zależą, jakie są zasady ich przyznawania, kto ma do nich prawo, czy powinny być w miejscu zamieszkania matki lub zamieszkania ojca, czy mogą być z osobami trzecimi, i co jest dobre dla dziecka – są to kwestie najważniejsze a zarazem najtrudniejsze w całym procesie opiekuńczym.

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

Pomagamy sporządzić wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, udzielamy porad prawnych w tym zakresie, a także występujemy w roli pełnomocników w trakcie trwania sprawy sądowej.

Wspieramy kompleksowo również w sprawach o ograniczenie czy rozszerzenie kontaktów z dzieckiem.

Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem m.in. poprzez nakazanie spotykania się tylko w obecności drugiego z rodziców, przy udziale kuratora, poprzez zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu czy poprzez zezwolenie tylko na określone sposoby porozumiewania się na odległość.

Jako kancelaria prawna podejmujemy się również spraw z zakresu zakazu kontaktów z dzieckiem.

O zakaz kontaktów z dzieckiem można wnioskować do sądu, gdy rodzic zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dziecka, ale także w sytuacjach, gdy wpływa na nie demoralizująco.

Kontakty z dzieckiem to prawo każdego rodzica

Mama i tata dają dziecku to, co jest  dla niego najlepsze, jeśli tylko nie zagrażają jego życiu i zdrowiu. Brak kontaktów wpływa demoralizująco na psychikę dziecka, które staje się wówczas nieufne, mało pewne siebie i popada w konflikt lojalnościowy z drugim rodzicem. 

Nasza Kancelaria wiedzą i doświadczeniem  wspomaga rodziców w tej trudnej materii, tak aby w zgodzie z samym sobą i dobrem dziecka zapewnić mu jak najlepszy czas na dorastanie i rozwój. Dzieci są naszą radością i dumą. W ich oczach widzimy swój świat i cel naszego życia. Dla dzieci jesteśmy wzorem do naśladowania, który będą się starały powtórzyć na swojej własnej ścieżce życia.  

Kontakty z dziećmi

Zakres usług naszej kancelarii

ikonka

doradztwo prawne w zakresie kontaktów z dziećmi, ustalanie planu kontaktów z podziałem na konkretne dni

ikonka

sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania

ikonka

sporządzanie wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o uregulowanie,  rozszerzenie, ograniczenie i pozbawienie kontaktów z dziećmi

ikonka

reprezentacja w postępowaniu sądowym przez adwokata

ikonka

negocjacje w sprawach uregulowania kontaktów, mediacje sądowe i pozasądowe

ikonka

pomoc w egzekucji kontaktów z dziećmi

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie – dlaczego my?

 • doświadczenie i specjalizacja – specjalizujemy się w prawie rodzinnym. Nasza pasja i skupienie na prawie rodzinnym pozwalają nam na głębokie zrozumienie i efektywne rozwiązywanie problemów naszych Klientów
 • indywidualne podejście – rozumiemy, że każda rodzina i każda sytuacja jest unikalna. Dlatego w naszej pracy kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy, starając się zrozumieć i odpowiedzieć na specyficzne potrzeby i oczekiwania naszych Klientów
 • współpraca z ekspertami – wierzymy w holistyczne podejście do spraw rodzinnych. Nasza kancelaria współpracuje z szerokim gronem specjalistów, w tym psychologami, psychiatrami, mediatorami i detektywami, aby zapewnić naszym Klientom kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy
 • skuteczność i empatia – nasze doświadczenie pokazuje, że połączenie fachowej wiedzy prawnej z empatią i zrozumieniem dla sytuacji Klienta jest kluczem do sukcesu. Staramy się, aby każdy Klient czuł się wysłuchany i zrozumiany, a jego sprawa była prowadzona z największą starannością.
 • transparentność i jasne warunki – jesteśmy zobowiązani do transparentności we wszystkich aspektach naszej współpracy z Klientem. Jasno komunikujemy warunki współpracy i koszty, eliminując ryzyko nieporozumień i ukrytych opłat.

Jeśli stoisz przed wyzwaniem ustalenia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, nie jesteś sam. Nasza kancelaria jest tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Ciebie i Twoją rodzinę w tej trudnej sytuacji.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub separacji

W Polsce kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub separacji rodziców regulowane są przede wszystkim przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz zasady wynikające z orzeczeń sądowych. Istnieją ogólne wytyczne i standardy, które są brane pod uwagę przy ustalaniu kontaktów z dziećmi, z myślą o ich najlepszym interesie.

Kluczowe zasady i kwestie dotyczące kontaktów z dzieckiem:

 1. Najważniejszym kryterium jest dobro dziecka: Przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem najważniejsze jest jego dobro i interes. Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym wiek dziecka, jego potrzeby, zdolności rozwojowe oraz ewentualne obciążenia emocjonalne związane z sytuacją rodziców.
 2. Współpraca rodziców: Zachęca się rodziców do współpracy i uzgadniania harmonogramu kontaktów w sposób, który uwzględnia najlepsze interesy dziecka. Porozumienie między rodzicami jest zawsze najwyżej preferowane.
 3. Orzeczenie sądowe: W przypadku, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie kontaktów z dzieckiem, sąd może wydać orzeczenie ustalające harmonogram kontaktów. Sąd zazwyczaj podejmuje decyzje zgodnie z zasadą równości rodziców i stara się zapewnić dziecku kontakt zarówno z matką, jak i ojcem.
 4. Miejsce kontaktów (kontakty z dzieckiem w miejscu zamieszkania matki, kontakty ojca z dzieckiem lub inne miejsce): Kontakt z dzieckiem zazwyczaj odbywa się w miejscu zamieszkania rodzica, u którego dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania. Jednak sąd może zadecydować o innym miejscu, jeśli uzna to za bardziej odpowiednie w interesie dziecka. Zakres tych kontaktów zawsze jest ważny dla naszego dziecka. Każde dziecko chce mieć mamę i tatę to jego prawo. To jak zostanie uregulowany zakres kontaktów zależy od rodziców i zawsze sposób ich regulacji winien odnosić się do dobra dziecka. 
 5. Kontakty z dzieckiem a osoby trzecie: Dziecko ma również prawo do kontaktów z innymi osobami trzecimi, takimi jak dziadkowie czy inni krewni, o ile te kontakty są w jego najlepszym interesie. Jeśli nie ma porozumienia między rodzicami w tej sprawie, sąd może ustalić zasady kontaktów z osobami trzecimi.
 6. Modyfikacja orzeczenia: Orzeczenia sądowe w sprawie kontaktów z dzieckiem mogą być modyfikowane w razie zmiany okoliczności. Jeśli którykolwiek z rodziców lub dziecko zmieni sytuację, np. zmieni miejsce zamieszkania, to można wnioskować o zmianę orzeczenia.

Dobre kontakty z dzieckiem wymagają współpracy i komunikacji między rodzicami oraz skupienia na potrzebach i dobru dziecka. Rozstrzygające jest, aby kontakt był bezpieczny, stabilny i odpowiednio dostosowany do wieku i potrzeb dziecka.

Łebko-Mazur i Adwokaci to prawnicy, którzy nieustannie, przez lata świadczą pomoc prawną z szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Poprzez porady prawne, opinie, stanowiska doradzamy i służymy pomocą na każdym etapie spraw naszych Klientów. Cechuje nas wyrozumiałość, rzetelność, doświadczenie i wrażliwość na dobro dziecka i ich opiekunów. Mamy szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji, mediacji czy reprezentacji stron przed Sądem.

Celem reprezentacji podpisuje się umowę do prowadzenia konkretnej sprawy i pełnomocnictwa dla adwokata. Nasi Klienci zawsze cenią sobie wysokie zaangażowanie i kontakt w zakresie prowadzonych dla nich spraw. Kancelaria na każdym etapie postępowania informuje i kontaktuje się co do podejmowanych czynności. Wedle zasady nie ma nic o mnie, beze mnie działamy tak aby interes Mocodawcy był należycie reprezentowany i zgodny z jego wolą.

Jakie są prawa dziecka w procesie ustalania kontaktów?

W procesie ustalania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, prawa dziecka stanowią fundament, na którym powinny być oparte wszelkie decyzje. Rozumienie i respektowanie tych praw jest kluczowe dla zapewnienia dobrostanu dziecka i budowania zdrowych relacji rodzinnych po rozstaniu rodziców.

Główne prawa dziecka, które należy uwzględnić w tym procesie:

 • prawo do opieki i kontaktów z obojgiem rodziców – dziecko ma prawo do wychowania i opieki przez oboje rodziców, niezależnie od ich statusu cywilnego. To prawo obejmuje regularne i niezakłócone kontakty z każdym z rodziców, które są niezbędne dla jego rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • prawo do bycia wysłuchanym – dzieci, w zależności od ich wieku i dojrzałości, mają prawo do wyrażania swoich opinii i uczestniczenia w decyzjach dotyczących ich życia, w tym w kwestiach ustalania kontaktów z rodzicami. Sądy i mediatorzy coraz częściej uwzględniają opinie dzieci w procesie decyzyjnym, co pozwala na lepsze dostosowanie rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb i preferencji
 • prawo do ochrony przed konfliktem – dziecko ma prawo do ochrony przed negatywnymi skutkami konfliktu rodziców. Oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące kontaktów powinny być podejmowane z dala od dziecka, bez obciążania go dorosłymi sprawami i konfliktami. Rodzice i opiekunowie prawni powinni dążyć do rozwiązywania swoich różnic w sposób, który minimalizuje stres i napięcie odczuwane przez dziecko.
 • prawo do stabilności i bezpieczeństwa – kontakty z rodzicami powinny być organizowane w taki sposób, aby zapewnić dziecku poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Regularny i przewidywalny harmonogram wizyt, jasne komunikaty o planowanych spotkaniach oraz zapewnienie ciągłości opieki są kluczowe dla utrzymania równowagi emocjonalnej dziecka.

Rodzice powinni aktywnie słuchać swoich dzieci, dając im przestrzeń do wyrażania uczuć i opinii na temat kontaktów z drugim rodzicem. W komunikacji z dzieckiem ważne jest, aby unikać negatywnych wypowiedzi na temat drugiego rodzica, co pomaga w budowaniu zdrowych relacji i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dziecka. Rodzice powinni również dążyć do współpracy i kompromisu w kwestiach dotyczących dziecka, pamiętając, że jego dobro jest najważniejsze.

Zrozumienie i respektowanie praw dziecka w procesie ustalania kontaktów z rodzicami po rozwodzie jest niezbędne dla zapewnienia jego dobrostanu i zdrowego rozwoju. Rodzice, którzy kierują się tymi zasadami, lepiej służą interesom swoich dzieci, budując fundamenty dla ich przyszłego szczęścia i stabilności emocjonalnej.

Jaka jest rola kuratora sądowego w kontekście kontaktów z dzieckiem?

Kurator sądowy może być przydzielony do sprawy na różnych etapach postępowania sądowego, zarówno na wniosek jednej ze stron, jak i z inicjatywy sądu. Najczęściej dzieje się to w przypadkach, gdy istnieją obawy o dobro dziecka, np. w sytuacjach konfliktu między rodzicami, podejrzenia o nadużycia lub gdy dziecko ma trudności z adaptacją do nowej sytuacji rodzinnej po rozwodzie.

Decyzję o przydzieleniu kuratora podejmuje sąd rodzinny. Kurator jest zazwyczaj wybierany spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, takie jak psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni lub prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym.

Jednym z głównych zadań kuratora jest monitorowanie i nadzorowanie kontaktów dziecka z rodzicami, szczególnie w sytuacjach, gdy kontakty te odbywają się w jego obecności. Kurator ocenia, czy spotkania przebiegają w sposób bezpieczny i pozytywny dla dziecka.

Kurator ma za zadanie chronić dobrostan dziecka i działać w jego najlepszym interesie. Obejmuje to zgłaszanie wszelkich obaw dotyczących dobra dziecka do sądu oraz proponowanie zmian w ustaleniach dotyczących kontaktów, jeśli jest to uzasadnione. Kurator może również pełnić rolę mediatora między rodzicami, pomagając im w osiągnięciu porozumienia w kwestiach dotyczących opieki nad dzieckiem. Ponadto, kurator może oferować wsparcie i doradztwo rodzicom oraz dziecku w trakcie procesu adaptacji do nowej sytuacji rodzinnej. Kurator jest zobowiązany do regularnego raportowania do sądu na temat obserwacji i postępów w realizacji kontaktów z dzieckiem. Raporty te mogą mieć kluczowe znaczenie w dalszym postępowaniu sądowym.

Dla rodziców współpraca z kuratorem sądowym jest szansą na zapewnienie, że proces ustalania kontaktów z dzieckiem przebiega w sposób, który najlepiej służy dobru dziecka. Otwartość na sugestie i zalecenia kuratora, a także gotowość do współpracy, mogą przyczynić się do budowania pozytywnych relacji rodzinnych po rozwodzie.