Miejsce pobytu dziecka

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka to jedne z najtrudniejszych spraw rodzinnych, z uwagi na ich ogromny ciężar emocjonalny. Wymagają one często specjalistycznego przygotowania i zazwyczaj związane są z koniecznością poddania się badaniom w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym lub koniecznością sporządzenia opinii biegłych wskazanych przez sądy.

Często zdarza się, że po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania dowodowego Sąd decyduje, że miejscem pobytu dziecka będzie np. miejsce zamieszkania matki, a nie ojca.

Miejscem zamieszkania może być jednak także miejsce zamieszkania ojca.

Sprawy te są zazwyczaj długotrwałe, jednakże w razie silnego konfliktu istnieje możliwość zabezpieczenia na czas procesu miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców. Dzięki temu – przez cały czas procesu sądowego – możliwe staje się wykonywanie w sposób niezakłócony (z założenia) pracy w rodzinie rodzica pierwszoplanowego.

W tych sprawach udział doświadczonego pełnomocnika jest wyjątkowo cenny i istotny. Kancelaria współpracuje z psychologami, mediatorami (wedle życzenia Klienta), celem wypracowania jednolitego stanowiska w sprawie tak, aby spór nie zakłócił bieżącego funkcjonowania małoletniego.

Jak możemy pomóc w ustaleniu miejsca pobytu dziecka?

kompleksowa obsługa prawna w zakresie miejsca pobytu dziecka

negocjacje, mediacje sądowe czy pozasądowe w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka

reprezentacja w postępowaniu sądowym przez adwokata

sporządzanie wniosków i pism procesowych w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka

sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania