Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Kancelaria Adwokacka Prawa Rodzinnego – Łebko-Mazur i Wspólnicy prowadzi z powodzeniem sprawy spadkowe każdego typu. Sprawy spadkowe są często dość skomplikowane, a nieznajomość prawa może zaszkodzić nie tylko Tobie, ale również Twoim bliskim. Wszelkie sprawy związane m.in. z przyjęciem spadku i odrzuceniem spadku warto przedyskutować z adwokatem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z mocy ustawy i na podstawie pozostawionego testamentu. Pomożemy np. podważyć wątpliwy testament, zmienić postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, wnieść apelację. Nasza Kancelaria udzieli porad prawnych i reprezentacji w sprawach o zachowek, m.in. w sprawach o dochodzenie zachowku czy podważanie skuteczności wydziedziczenia, jak również w innych sprawach z zakresu prawa spadkowego.

Jak możemy pomóc w sprawach spadkowych?

ikonka

porady prawne z zakresu prawa spadkowego (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie)

ikonka

doradztwo prawne dotyczące korzystnego przekazania majątku spadkobiercom

ikonka

reprezentacja w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach sądowych na każdym etapie postępowania

ikonka

prowadzenie negocjacji i mediacji procesowych i pozaprocesowych

ikonka

przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych z zakresu prawa spadkowego

Spadek po rodzicach

Stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach jest formalną koniecznością jaką należy wykonać po zmarłym celem ustalenia kto jest spadkobiercą, w jakiej części następuje dziedziczenie i na jakiej podstawie dochodzi do spadkowania (testament czy przepisy ustawy). Nabycie spadku po zmarłym tj. przejście praw do spadku i następuje z chwilą  otwarcia spadku. Otwarcie spadku to chwila śmierci. W tym właśnie momencie na mocy ustawy lub testamentu spadkobierca/y,  dziedziczą po zmarłym cały jego majątek.

Stwierdzenie nabycia spadku może być dokonane przed notariuszem, który wydaje akt poświadczenia dziedziczenia lub na drodze postępowania sądowego.  Obie formy są skuteczne. Stwierdzenie nabycia spadku jest koniecznością, aby na mocy prawa formalnie móc dysponować składnikami majątku jaki pozostawił zmarły.

Kancelaria Łebko-Mazur i Adwokaci, świadczy pomoc prawną na rzecz osób, które chcą uregulować sprawy spadkowe – przyjąć lub odrzucić spadek  będąc krewnymi zmarłego, uczestnikami procesu w trwającym już postępowaniu lub osobami, które posiadają interes prawny w ustaleniu kto będzie spadkobiercą zmarłego.

Adwokaci Kancelarii udzielają porad prawnych w zakresie zasad dziedziczenia, kręgu spadkobierców, niegodności dziedziczenia, obowiązków i praw uczestników postępowania, przyjęcia lub odrzucenia spadku przez małoletniego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

– to formalny dokument, który musi być złożony w sądzie spadku w celu uzyskania orzeczenia sądowego potwierdzającego nabycie spadku. Wniosek ten powinien zawierać:

 • dane strony składającej wniosek: pełne dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL,
 • dane spadkodawcy: pełne dane osobowe zmarłej tj. imię, nazwisko, datę urodzenia i datę zgonu,
 • informację o spadku: opis spadku ze wskazaniem mienia, które jest przedmiotem dziedziczenia, oraz zależnie od wiedzy podanie długów lub innych  zobowiązań spadkowych,
 • okoliczności nabycia spadku: uzasadnienie podstawy do nabycia spadku np. testament lub inny dokument.
 • oświadczenie o stanie cywilnym i rodzinie: informacje na temat stanu cywilnego oraz o członkach rodziny, którzy również mogą dziedziczyć spadek jeśli jest to znane, oraz
 • wnioskodawca winien żądać rozstrzygnięcia w zakresie: stwierdzenie nabycia spadku na jego rzecz.

Spadek po rodzicach – postępowanie.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, to postepowanie nieprocesowe, gdzie uczestnikami tego postępowania są wszyscy spadkobiercy testamentowi lub ustawowi.

Należy pamiętać, iż w toku postępowania sądowego o stwierdzenie  nabycia spadku –  Sąd nie dzieli majątku. Sąd jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części przypada mu spadek. Działu majątku (jeśli jest oczywiście problem z jego podziałem pomiędzy spadkobiercami) dokonuje się w postępowaniu działowym w drodze ugody lub procesu.

Aby skutecznie załatwić sprawy spadkowe, warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym. Adwokat może pomóc w przygotowaniu wniosku, zbieraniu niezbędnych dokumentów
i reprezentować stronę przed sądem w trakcie postępowania spadkowego. Warto również zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi dziedziczenia i spadków w Polsce, aby być dobrze przygotowanym do procesu.

Należy pamiętać, że nie ma przymusu adwokackiego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ale udział adwokata może być szczególnie korzystny i pożądany, zwłaszcza w skomplikowanych przypadkach. I tak sprawy dotyczące: odrzucenia spadku (dokonanie należytej weryfikacji stanu sprawy), ustalenia czy zaprzeczenia żądaniu zachowku czy też zmiana w zakresie stwierdzenia nabycia spadku z uwagi na pojawienie się spadkobiercy, który nie został uwzględniony w prawomocnym postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku należą do spraw trudnych.

Trzeba nadto zdawać sobie sprawę, że nasze twierdzenia czy też wynik uprzednio prowadzonych spraw (rzekomo pierwotnie uznawanych za łatwe) mogą nieść za sobą skutki procesowe także na innych polach późniejszych procesów stąd też zapobiegliwość prawna jest koniecznością. Nadto upływ czasu może być dla nas niekorzystny bowiem ogranicza substrat dowodowy jaki chcemy wykorzystać w procesie.

Spadek po rodzicach – Kancelaria Adwokacka

Łebko-Mazur i Adwokaci to prawnicy, którzy opiniują spadek po rodzicach, sprawy spadkowe po rodzicach, sprawy spadkowe załatwiane bez testamentu, czy kwestie zachowku.  Doradzają w nich na etapie negocjacji  celem ugodowego zakończenia sprawy czy też reprezentują strony przed Sądem. W Kancelarii podpisuje się umowę w zakresie reprezentacji do prowadzenia konkretnej sprawy i pełnomocnictwa dla adwokata. Kancelaria na każdym etapie postępowania informuje i kontaktuje się w zakresie podejmowanych czynności. Wedle zasady nie ma nic o mnie, beze mnie działamy  tak aby interes Mocodawcy był należycie reprezentowany i zgodny z jego wolą.

Dziedziczenie ustawowe czy testamentowe, który sposób spadkobrania powinno się wybrać z punktu widzenia spadkodawcy?

Wybór między dziedziczeniem ustawowym a testamentowym zależy od indywidualnych okoliczności i preferencji, a także może być związany z różnymi kosztami, opłatami i czasem trwania procesu.

Oto kilka kwestii do rozważenia:

Dziedziczenie ustawowe:

 • Dziedziczenie ustawowe zachodzi, gdy nie ma ważnego testamentu lub gdy testament nie obejmuje całego spadku.
 • Spadkobiercy ustawowi są określeni w Kodeksie cywilnym i obejmują zwykle bliskich krewnych, takich jak dzieci, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo.
 • Koszty dziedziczenia ustawowego mogą być stosunkowo niskie, ponieważ nie ma konieczności sporządzania testamentu ani opłacania notariusza.
 • Proces dziedziczenia ustawowego może być stosunkowo prosty i szybki, ale może być konieczne złożenie odpowiednich dokumentów w sądzie.

Dziedziczenie testamentowe:

 • Dziedziczenie testamentowe zachodzi, gdy zmarła osoba sporządziła ważny testament określający, kto ma odziedziczyć jej majątek.
 • Koszty dziedziczenia testamentowego mogą być wyższe niż w przypadku dziedziczenia ustawowego, ponieważ konieczne jest sporządzenie testamentu, a to może wymagać pomocy notariusza.
 • Jeśli w testamencie występują kwestie sporne lub jest on nieważny, to proces dziedziczenia testamentowego może się wydłużyć i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Ostateczny wybór między dziedziczeniem ustawowym a testamentowym zależy zawsze od indywidualnych preferencji i sytuacji. Jeśli spadkodawca wie komu chce przekazać swój majątek po śmierci, warto by sporządził ważny testament. Jeśli nie sporządzi się testamentu, spadek zostanie podzielony zgodnie z przepisami dziedziczenia ustawowego, co może prowadzić do rozdziału majątku w sposób, który może nie być satysfakcjonujący.

Warto także skonsultować się z adwokatem, aby uzyskać poradę i pomoc w kwestiach związanych z dziedziczeniem i sporządzaniem testamentu.

Łebko-Mazur i Adwokaci to prawnicy, którzy doradzają w sprawach spadkowych. Kancelaria na każdym etapie prowadzenia sprawy kontaktuje się z Mocodawcą, informując o konieczności podjęcia określonych działań, przygotowuje stanowiska, weryfikuje dokumenty i pomaga w ich gromadzeniu.

Nabycie praw do spadku przed notariuszem czy na drodze postępowania sądowego – co powinno się wybrać, która droga jest lepsza?

Nabycie praw do spadku może nastąpić poprzez dwie główne metody: droga notarialna (sporządzenie aktu dziedziczenia ) lub poprzez postępowanie sądowe. Oto różnice między tymi dwoma metodami, ich zalety, koszty i czas trwania:

Droga notarialna (sporządzenie aktu dziedziczenia):

Zalety:

 • Sprawa o poświadczenie dziedziczenia zazwyczaj jest szybsza,
 • Odchodzi element strachu jaki niektóre osoby posiadają, nawet przez samo wejście do Sądu,
 • Spadkobiercy mogą uzyskać dostęp do spadku niemal natychmiast po śmierci spadkodawcy, jeśli zostanie sporządzony akt dziedziczenia.

Koszty:

 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego obejmują wynagrodzenie notariusza oraz inne opłaty notarialne. Opłaty notarialne są zazwyczaj ustalane na podstawie wartości spadku.
 • Koszty notarialne mogą być niższe w przypadku wysoce skomplikowanych spraw, które w sądzie mogłyby się toczyć latami na drodze postępowania sądowego ale zazwyczaj w sprawach prostych przed notariuszem zapłaci się więcej, niż na drodze przed Sądem.

Czas trwania:

 • Czas potrzebny na sporządzenie aktu notarialnego może być stosunkowo krótki, często wynosi kilka tygodni od złożenia wniosku u notariusza.
 • Spadkobiercy mogą uzyskać dostęp do spadku w stosunkowo krótkim czasie.

Postępowanie sądowe:

Zalety:

 • Postępowanie sądowe jest wymagane, gdy nie ma testamentu lub gdy są wątpliwości co do ważności testamentu.
 • W postępowaniu sądowym sąd bada wszelkie sporne kwestie, co pomaga uniknąć sporów w przyszłości.

Koszty:

 • Koszty postępowania sądowego obejmują opłaty sądowe, wynagrodzenie adwokata (jeśli korzystasz z pomocy prawnika) oraz inne koszty związane z przedstawieniem dowodów i udziałem w procesie sądowym.
 • Koszty postępowania sądowego mogą być wyższe niż koszty sporządzenia aktu notarialnego jeśli dotyczy to spraw skomplikowanych, ale w sprawach prostych koszty poniesione w toku procesu są zazwyczaj niższe.

Czas trwania:

 • Postępowanie sądowe może trwać znacznie dłużej niż sporządzenie aktu notarialnego, szczególnie jeśli są jakiekolwiek sporne kwestie lub konflikty między spadkobiercami.
 • Czas trwania postępowania sądowego może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od jego złożoności.

Ostateczny wybór między drogą notarialną a postępowaniem sądowym zależy od konkretnej sytuacji oraz od preferencji i potrzeb spadkobierców. Warto skonsultować się z  dobrym adwokatem, aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów i procedur oraz wybrać najlepszą opcję zgodnie z własnymi potrzebami i okolicznościami.

Łebko-Mazur i Adwokaci to prawnicy, którzy spadek i kwestie z nim związane rozwiązują na co dzień. Adwokaci prowadzą sprawy spadku przed Sądem jak też w drodze negocjacji celem ugodowego zakończenia sprawy. W Kancelarii podpisuje się umowę w zakresie reprezentacji swoich praw w ramach zlecenia i pełnomocnictwa dla adwokata. Kancelaria na każdym etapie prowadzenia sprawy kontaktuje się z Mocodawcą, informując o konieczności podjęcia określonych działań, przygotowuje stanowiska, weryfikuje dokumenty i pomaga w ich gromadzeniu.

Zachowek, komu przysługuje i na jakich zasadach?

Zachowek to część spadku, która przysługuje ustawowym spadkobiercom, nawet jeśli zostali pominięci w testamencie lub nie otrzymali odpowiedniego udziału w spadku. W polskim prawie spadkowym zachowek przysługuje w następujących sytuacjach:

 1. Dzieciom lub zstępnym spadkodawcy.
 2. Małżonkowi spadkodawcy.

Zachowek ma na celu zabezpieczenie praw ustawowych spadkobierców, aby nie zostali całkowicie wyłączeni z udziału w spadku. Wysokość zachowku wynosi połowę wartości spadku, którą ustawowy spadkobierca otrzymałby, gdyby nie był pominięty w testamencie lub gdyby jego udział był niewystarczający. Gdy uprawniony do zachowku jest to osobą małoletnia lub trwale niezdolna do pracy, wysokość zachowku to dwie trzecie udziału spadkowego, który by mu przypadł w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Dochodzenia zachowku można żądać polubownie w ramach zgłoszenia się do spadkobierców lub na drodze postępowania sądowego.

Dochodzenie zachowku, w odróżnieniu od sprawy o stwierdzenia nabycia spadku, odbywa się w postępowaniu procesowym, gdzie uprawniony jest powodem, a osoba od której domaga się zapłaty jest pozwanym. Oznacza to, że postępowanie przed sądem w sprawie o zachowek jest dużo bardziej sformalizowane i uchybienie przepisom procesowym może doprowadzić do przegrania sprawy przez osobę uprawnioną do zachowku.

Łebko-Mazur i Adwokaci to prawnicy, którzy sprawy o zachowek opiniują wielokrotnie. Doradzaj w zakresie podejmowanych czynności, prowadzą negocjacje celem ugodowego zakończenia sprawy czy reprezentują strony przed Sądem. Kancelaria na każdym etapie postępowania informuje i kontaktuje się z Klientem w zakresie podejmowanych czynności. Wedle zasady nie ma nic o mnie, beze mnie działamy tak aby interes Mocodawcy był należycie reprezentowany i zgodny z jego wolą.

Podział majątku spadkowego – umowny czy sądowy dział spadku, zalety i wady objętej drogi?

Podział majątku po śmierci spadkodawcy w Polsce może odbywać się zarówno umownie, czyli na podstawie porozumienia spadkobierców, jak i sądowo, za pośrednictwem postępowania sądowego. Oto porównanie obu sposobów, wraz z ich zaletami, wadami i kosztami:

Podział umowny:

Zalety:

 • Szybszy i mniej kosztowny niż podział sądowy.
 • Pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.
 • Spadkobiercy mogą samodzielnie negocjować i zawrzeć porozumienie dotyczące podziału majątku.

Wady:

 • Wymaga współpracy i porozumienia między spadkobiercami, co może być trudne, jeśli występują konflikty rodzinne.
 • Ryzyko, że niektórzy spadkobiercy nie uzyskają odpowiedniego udziału w majątku.
 • W przypadku nierozstrzygniętych sporów, konieczność rozpoczęcia postępowania sądowego.

Należy pamiętać, że podział umowny jest możliwy ale zawsze wszystkie strony muszą się na niego zgodzić. Przy braku zgody – stronom negocjującym dział spadku celem dokonania jego podziału  służyć będzie  właściwy terytorialnie Sąd spadku.

Podział sądowy:

Zalety:

 • Rozstrzygnięcie sporów przez niezależny sąd, co zapewnia obiektywizm i sprawiedliwość.
 • Ostateczne i wiążące rozstrzygnięcie, które jest trudniejsze do zaskarżenia.
 • Ochrona praw spadkobierców, zwłaszcza w przypadku konfliktów i nieporozumień.

Wady:

 • Bardziej kosztowny i długotrwały proces niż podział umowny.
 • Decyzja sądu może nie zawsze być zgodna z oczekiwaniami spadkobierców.
 • Ryzyko, że postępowanie sądowe może prowadzić do dalszych konfliktów rodzinnych.

Koszty związane z podziałem majątku mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak wartość spadku, ilość spadkobierców, obecność sporów i konieczność zatrudnienia prawnika. Zarówno podział umowny, jak i sądowy wiążą się z opłatami notarialnymi, opłatami sądowymi i ewentualnymi kosztami prawnika.

Sąd może rozdzielić majątek spadkowy na 3 sposoby:

 1. przyznając go konkretnym spadkobiercom, zgodnie z ich udziałem w spadku,
 2. przyznając prawo do spadku jednemu lub kilku osobom z obowiązkiem spłaty pozostałych,
 3. zarządzić sprzedaż całego majątku, a następnie dokonać podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży spadku pomiędzy spadkobierców, wedle ich udziałów.

Wybór dobrego adwokata lub radcy prawnego jest istotny, zwłaszcza w przypadku postępowania sądowego. Dobra rekomendacja i doświadczenie w sprawach spadkowych mogą pomóc w osiągnięciu satysfakcjonującego wyniku. Koszty usług prawnika mogą być uzależnione od złożoności sprawy i umowy zawartej z prawnikiem.

Podsumowując, wybór między podziałem umownym a sądowym zależy od indywidualnych okoliczności i potrzeb spadkobierców. Warto rozważyć korzyści i wady każdego z tych podejść oraz skonsultować się z prawnikiem, aby podjąć właściwą decyzję.

Łebko-Mazur i Adwokaci to prawnicy, którzy sprawy o zachowek opiniują każdego miesiąca. Doradzają na etapie negocjacji celem ugodowego zakończenia sprawy czy reprezentują strony przed Sądem. Kancelaria na każdym etapie postępowania informuje i kontaktuje się z Klientem w zakresie podejmowanych czynności. Wedle zasady nie ma nic o mnie, beze mnie działamy tak aby interes Mocodawcy był należycie reprezentowany i zgodny z jego wolą.