Mediacje rodzinne – alternatywa dla formalnych procedur

W kontekście konfliktów rodzinnych, takich jak separacja czy rozwód, mediacje rodzinne stanowią cenną alternatywę dla formalnych procedur sądowych. Jest to proces, który może pomóc stronom w znalezieniu wspólnego porozumienia w sposób mniej stresujący i często szybszy niż tradycyjne postępowanie sądowe. Ale to co najważniejsze mediator nie jest zazwyczaj prawnikiem. 

Czym są mediacje rodzinne?

Mediacje rodzinne to proces pozasądowy, w którym neutralna i bezstronna osoba – mediator – pomaga osobom zaangażowanym w konflikt rodzinny, takie jak separacja, rozwód, lub spory dotyczące opieki nad dziećmi, w znalezieniu wspólnego porozumienia. Celem mediacji jest ułatwienie komunikacji między stronami, wspieranie ich w rozumieniu swoich potrzeb i interesów oraz wspólne poszukiwanie satysfakcjonujących rozwiązań.

  • rola mediatora – mediator w mediacjach rodzinnych nie jest sędzią ani arbitrem; nie podejmuje decyzji ani nie wydaje wyroków. Jego zadaniem jest stworzenie bezpiecznego środowiska dla otwartej i uczciwej komunikacji, umożliwienie obu stronom wyrażenia swoich opinii i uczuć, a także pomoc w identyfikacji kluczowych kwestii konfliktu i możliwych rozwiązań
  • dobrowolność i poufność – mediacje są procesem dobrowolnym – obie strony muszą zgodzić się na udział i mogą w każdej chwili zrezygnować. Ponadto, mediacje charakteryzują się poufnością. Wszystko, co zostanie powiedziane podczas sesji mediacji, pozostaje poufne i nie może być wykorzystane przeciwko żadnej ze stron w późniejszym postępowaniu sądowym
  • kreatywne rozwiązania – w przeciwieństwie do procedur sądowych, które często są ograniczone sztywnymi zasadami prawa, mediacje rodzinne pozwalają na znalezienie kreatywnych i indywidualnie dopasowanych rozwiązań, które mogą lepiej odpowiadać unikalnym potrzebom zaangażowanych rodzin
  • wsparcie w trudnych decyzjach – mediacje mogą być szczególnie wartościowe, gdy strony muszą podjąć trudne decyzje dotyczące ich przyszłości oraz przyszłości ich dzieci, pomagając w znalezieniu rozwiązań, które są najlepsze dla całej rodziny.

Mediacje rodzinne, oferując przestrzeń do dialogu i współpracy, mogą pomóc zmniejszyć napięcie, nieporozumienia i konflikty, co jest szczególnie istotne w sytuacjach rodzinnych, gdzie emocje są silne, a stawka wysoka.

Kiedy mediacje rodzinne są najbardziej skuteczne?

Mediacje rodzinne są skuteczne, gdy obie strony są otwarte na dialog i chcą znaleźć wspólne rozwiązanie  a też co najważniejsze chcą stosować się do ustaleń mediacji.

Nad zabezpieczeniem tego co zostanie wypracowane na mediacji powinien czuwać prawnik ze znajomością przepisów i praktyki prawa rodzinnego.  Zdarza się, też tak, że strony na koniec całego procesu mediacji zrywają.

Pamiętajmy jednak tylko wyrok sądowy prawomocny nadaje się do egzekucji – co to oznacza – w przypadku braku realizacji jego postanowień przez jedną ze stron, druga może wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego i realizować swoje uprawnienia przez komornika.